Gratis verzending vanaf €75Must Have Items Wekelijks nieuw aanbod

Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

GA DOOR MET WINKLELEN

Algeme Voorwaarden

Algeme Voorwaarden

Artikel 1. Definities
1.1 Deze algemene verkoop- en leverings voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): gelden op alle verkopen via www.formodelsandmermaids.com;

1.2 Onderneming: www.formodelsandmermaids.com (hierna te noemen “FMM”) is handelsnaam van For Models and Mermaids en is een webshop die kleding/accessoires en aanverwante artikelen online door middel van “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten. FMM is statutair gevestigd te (2960) Brecht en ingeschreven bij de Kvk onder het nummer 0760 932 930;
1.3 Consument: iedere natuurlijke persoon of een bedrijf die op afstand een overeenkomst aangaat met de onderneming;
1.4 Overeenkomst: een overeenstemming tussen FMM en de consument.

1.5 Schriftelijk: Per email of per brief;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op al het aanbod van FMM op de website en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen onderneming en de consument zijn deze voorwaarden van toepassing;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.formodelsandmermaids.com zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Bij het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling accepteert de consument automatisch de voorwaarden;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk en wanneer deze door de onderneming bevestigd is, worden afgeweken. Indien alleen bij een enkel onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen;

2.5 Irrelevantie van één of meer van deze voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel hiervan, doet niets af aan de geldigheid en werking en van de overige bepalingen.

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling door FMM. FMM heeft zeggenschap om bestellingen te weigeren en bepaalde voorwaarden aan een levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd door FMM ontvangt de consument binnen vijf werkdagen een email met kenbaar gemaakte reden voor weigering.

 

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle kortingen en aanbiedingen van FMM zijn vrijblijvend en alleen gericht tot de consument. Alle kortingen en aanbiedingen kunnen ten alle tijden door FMM herroepen worden. FMM behoudt het recht om de prijzen wanneer gewenst te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) regelementen noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten in de online winkel van FMM zijn uitgedrukt in het valuta euro’s en zijn inclusief de verschuldigde BTW en inclusief op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen, accijnzen en overige invoerrechten. Overige kosten (verzendkosten, verwerkingskosten, verpakkingskosten en transportkosten) zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen en komen voor rekening van de consument. Vóór acceptatie door de consument wordt de totaalprijs via de website weergegeven;

4.3 FMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, type/reken of drukfouten. Aan foutieve prijsinformatie kan door de consument geen rechten worden ontleend;

4.4 FMM is bij het aangaan van een overeenkomst niet gebonden aan eerdere met de consument overeengekomen prijzen, aanbiedingen en/of afwijkende voorwaarden;

4.5 De consument draagt zelf het koersrisico in het geval van betaling in een andere valuta dan euro;

 

Artikel 5. Betalingen
Betaling geschiedt altijd geheel vooraf;

5.1 Consumenten van FMM kunnen een betaling uitvoeren zoals hieronder wordt vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument een bevestiging per e-mail met daarin de factuur en het totaal bedrag;

5.1.1 Betaling is mogelijk via iDEAL. Als u bankiert via internet o.a. Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via de website van FMM  uw bestelling veilig en elektronisch betalen. Deze elektronische vorm van online betaling is vergelijkbaar met een Pinbetaling in een fysieke winkel. In de meeste gevallen worden betalingen nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie kunt u naar de website van iDEAL;

 

Artikel 6. Levering 
6.1 Alle artikelen in de FMM webshop zijn in principe uit voorraad leverbaar.  Wanneer dit niet het geval is, helaas kan het bijvoorbeeld voorkomen dat een artikel uitverkoopt of niet meer leverbaar is, zullen wij dit via de website naar de consument communiceren;

6.2 bestellingen worden uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling verzonden. De bestelling wordt verstuurd naar het door de consument opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen later zijn dan 5 werkdagen, dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. Het streven is echter om bestelling altijd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te versturen;

6.3 Overschrijding van de boven genoemde levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;

6.4 Wanneer een bestelling niet binnen 30 dagen na de orderbevestiging aan de consument geleverd is, heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. De consument zal hier tijdig over geïnformeerd worden door FMM;

6.5 Levering van producten in gedeelten door FMM is toegestaan;

6.6 FMM heeft aan de leveringsplicht voldaan wanneer de levering ten minste eenmaal is aangeboden;

6.7 Wanneer de consument het pakket weigert of de aangeboden levering niet ophaalt komen retourvracht en opslagkosten, als ook het risico van beschadiging of verlies van de zending geheel voor eigen rekening van de consument;

6.8 Aangeboden producten worden te goeder trouw opgegeven. Producten worden afgebeeld en/of beschreven echter zijn deze informatieve beschrijvingen niet bindend. Het kan voorkomen dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid. Afwijkingen geven de consument geen recht op vervanging, herstel of schadevergoedingen;

 

Artikel 7. Retourneren/Ruilen van artikelen 

Bent u niet tevreden met het product? Binnen 14 dagen na ontvangst, heeft u de mogelijkheid om het product retour aan te melden en daarna binnen 14 dagen naar ons terug te sturen.

7.1 Verpakking

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan worden geretourneerd.

Plaats het ingevulde retourformulier in de doos

Plak het meegeleverde retourlabel goed zichtbaar op de doos

7.2 Verzending

Lever het pakket in bij een POST NL punt

Bewaar het verzendbewijs goed

7.3 Terugbetaling

Wanneer betalen wij u terug?De door u gemaakte kosten (aanschafkosten en originele verzendkosten) binnen 14 dagen na herroeping naar u over.

7.4 Waar ontvang ik het teruggestorte bedrag?

Wij storten het bedrag op dezelfde rekening terug waarmee u heeft betaald. Lukt dit niet? Dan nemen wij contact met u op.

7.5 Kosten voor het retour sturen?

De kosten voor de retourzending zijn voor uw eigen rekening.

 

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1 De consument heeft binnen 14 dagen na het leveren van de producten het recht om de overeenkomst tot levering zonder opgave van reden te ontbinden;

8.2 Gedurende de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met de producten en verpakkingen. Voor het ontbinden van de overeenkomst mag het product slechts zodanig gebruikt zijn door de consument voor het beoordelen van het product;

8.3 Wanneer de consument gebruik wilt maken van zijn herroepingsrecht moet hij dit binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar maken aan FMM door middel van het retourformulier. De producten dienen daarna binnen 14 dagen terug gestuurd te worden met alle toebehoren incl. aangehechte prijskaartjes en en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking. De consument dient tevens een bewijs van verzending (van de retourzending) aan FMM op te geven;

8.4 De consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten van de retourzending;

8.5 FMM zal zorg dragen dat de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na retourmelding, zijn aankoopbedrag inclusief de verzendkosten terug gestort krijgt;

8.6 Wanneer de producten bij terugkeer beschadigd of gedragen zijn, is de consument aansprakelijk voor waardevermindering van het product;

8.7 De consument heeft geen recht meer op herroepingsrecht wanneer de geleverde producten om hygiënische redenen niet terug gezonden kunnen worden. O.a. Oorbellen en ondergoed of zwemkleding waarbij de hygiëne strips verwijderd zijn.

 

Artikel 9. Klachten

9.1 FMM doet er alles aan om een product goed en netjes af te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient de consument de bestelling te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden. Dit door een email te sturen naar info@formodelsandmermaids.com

Enige vorm van garantie vervalt wanneer de consument zelf zonder overleg geprobeerd heeft het vastgestelde gebrek te herstellen en/of de bijgeleverde gebruiksaanwijzing niet correct heeft opgevolgd;

Mocht u toch een klacht hebben betreft een artikel dat u bij FMM heeft aangeschaft dan horen wij dat graag. Wij zullen altijd proberen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u op te lossen. De consument dient hierbij de instructies voor het terugzenden, zoals deze door FMM zijn aangereikt na het aanmelden van uw klacht, op te volgen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan heeft de klant de mogelijkheid de klacht aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie;

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 FMM is niet aansprakelijk voor de door de consument dan wel Derden geleden schade. Iedere aansprakelijkheid van FMM, van personeel en producten van FMM voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt pertinent uitgesloten;

10.2 FMM is tevens niet aansprakelijk voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van de producten van FMM;

10.3 In elk geval is iedere aansprakelijkheid van FMM jegens de koper beperkt tot het bedrag ten hoogste van de factuurwaarde van de koper van de betreffende overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortkomt;

10.4 FMM is niet aansprakelijk voor verminkingen, vertragingen van postkoeriers, misopvattingen of niet degelijk overkomen van bestellingen en/of mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen de consument en FMM, of tussen FMM en derden;

 

Artikel 11. Overmacht 
11.1 FMM heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Tevens heeft FMM in het geval van overmacht het recht om de bestelling van de consument op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. FMM dient de consument hierover te informeren. FMM is niet verplicht tot enige vorm van schadevergoeding;

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan FMM kan worden toegerekend, waarbij FMM niet te wijten is aan haar schuld. Onder overmacht worden o.m. storingen van internet/telecomfaciliteiten, staking of dergelijke bedrijfsstoornissen, transsportstoringen, reisbeperkingen en andere buiten de macht van FMM liggende omstandigheden zoals pandemieën, oorlog, natuurrampen en overheidsmaatregelen verstaan;

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

12.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, afbeeldingen, documentatie en de (inhoud van de) website(s) van FMM behoren uitsluitend bij FMM en/of Derden. De Consument waarborgt dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop. Indien FMM in opdracht van de Consument Product en/of Documentatie ontwikkelt, behoren de intellectuele eigendomsrechten aan FMM;

 

Artikel 13. Bevoegd rechter 

13.1 Geschillen tussen FMM en de consument worden in de eerste plaats beslecht door een bevoegde rechter in Antwerpen, België;

 

 

Mocht u naar aanleiding van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, of per e-mail contact met ons op te nemen.

For Models and Mermaids
Van Bavellaan 11
2960 Brecht
E:  info@formodelsandmermaids.com
W: www.formodelsandmermaids.com

Versie 1.1

Deze pagina is aangepast op 22 juli 2021.